Terme/Terms

 • Die dokument mag net deur die skepper of eienaar daarvan opgelaai, geadverteer en verkoop word. Die persoon wat ‘n dokument en/of ‘n foto/prent van ‘n dokument oplaai, verstaan dat hy of sy die indruk skep dat hy of sy die eienaar en skepper daarvan is. Hy of sy verstaan dat sekere gevolge met hierdie indruk kan saamgaan, insluitend dat ander persone aanneem dat hy of sy kopiéreg oor die dokument en/of foto/prent het – A document may only be uploaded, advertised and sold via this website by the creator or owner thereof. The person that uploads a document or a visual aid or picture taken of a document or that forms part of a document, creates the impression that he or she is the owner and creator of the document and/or picture and/or visual aids. Each person that uploads a document and/or picture understands the consequences of the impression created with respect to rights such as copyright
 • As iemand ‘n dokument koop en daarna oplaai asof hulle die skepper of eienaar daarvan is, sal hulle van hierdie webtuiste verban word en strafregtelik vervolg word. Vervolging en die instel van enige eise vir ‘n oortreding hieromtrent sal deur die verkoper/skepper/eienaar, self, geskied en nie deur die webtuiste nie. Elke verbruiker van hierdie webtuiste, koper of verkoper, sal die Kopiereg op elke dokument respekteer – Anyone that purchases a document and then uploads the document as if he or she was the creator and owner thereof, will be banned from this website and will be prosecuted criminally. The prosecution and any claims for non-compliance hereto will be administered by the seller/creator/owner, themselves, and not by the website. Every user of this website, whether a seller of a buyer, will respect the Copyright which attached to each and every document
 • ‘n Koper van enige dokument vanaf hierdie webtuiste mag die dokument ook op geen ander manier namaak of verkoop nie. Hierdie regte is slegs vir die verkoper/skepper/eienaar beskore – A buyer of any document from this website may in no way produce, copy or sell the document. These rights are only conferred onto the seller/owner/creator of a document
 • Enige skepper of eienaar van ‘n dokument mag die dokument enige tyd van hierdie webtuiste verwyder, waarna dit nie meer beskikbaar sal wees om gekoop te word nie – Any creator or owner of a document may remove the document from this website at any time, after which the document will not be available to be purchased from the website any longer
 • Die koopprys van elke dokument wat deur middel van hierdie webtuiste te koop is, is gebasseer op die verkoper/skepper/eienaar se diskresie en is nie onderhandelbaar nie – The purchase price of each and every document which may be purchased from this website is based on the discretion of the seller/creator/owner thereof and is not negotiable
 • Op elke transaksie wat gemaak word, sal 20% (twintig persent) van die transaksie kommissie wees wat aan die administrateur van die webtuiste sal gaan – A commission of 20% (twenty per cent) is due to the administrator of the website on every transaction made for documents on the website
 • Enige dispute of terugbetalings moet tussen die koper en verkoper geskied en die administrateur van die webtuiste sal nie hierby betrek word of hierby inmeng nie, behalwe sover as wat die administrateur besluit om hierby betrokke te raak – Disputes and refunds will be handled privately between buyers and seller and the administrator of the website will not be involved in these disputes, except if the administrator decides to become involved
 • Alle gewone regsprosesse, siviel en strafregtelik, sal vir transaksie vanaf hierdie webtuiste geld en mag deur die administrateur van die webtuiste en/of die verbruikers (kopers of verkopers) gebruik word – All ordinary legal processes, whether civil or criminal, applies to each transaction based on documents on this website and such process may be used by the administrator of the website or by users (buyers or sellers) thereof

Voorwaardes/Conditions

 • Betaling: Betalings sal geskied deur middel van E-escrow en soos per die koopprys wat op die webtuiste vir die dokument geadverteer is – Payment: Payments will be made via E-escrow and per the purchase price that was advertised for the document on the website
 • Sodra betaling geskied, sal aflewering van die dokument gemaak word deurdat die koper toegang sal verkry tot die dokument deur op ‘n skakel daarvan in te gaan – As soon as payment is made, delivery of the document will be made by allowing for access to the document via an electronic link thereto
 • Daar mag kommentaar op hierdie webtuiste gelaat word om ander kopers by te staan in hul aankope van dokumente vanaf hierdie webtuiste, op voorwaarde dat die kommentaar nie disrespekvol is, onsmaaklik is of op enige manier haatspraak behels nie. Die kommentaar moet ook waar wees. Sou hierdie voorwaardes nie nagekom word nie, kan die commentator verban word en kan die verkoper/skepper/eienaar verdere stappe teen hom of haar neem – A buyer may comment on this website in order to assist other buyers in making their purchases, subject to such commentary being respectful, in good taste and not in any way constituting hate speech. The commentary must also be true. If these conditions are breached, the commentator may be banned and the seller/creator/owner may decide to take further steps against such commentator